By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Policy for more information.

SDK Privacy Policy

Jouw privacy in het kort

Met deze korte samenvatting willen we je, in de geest van GDPR, zo transparant en duidelijk mogelijk informeren over onze activiteiten, de data die we over jou als gebruiker van onze technologie verzamelen, hoe we deze verwerken en hoe je jouw rechten kan doen gelden.

Wat we doen?

Accurat ontwikkelt technologie (een SDK) die onze klanten integreren in hun mobiele applicaties. Dankzij onze oplossing kunnen ze jou als gebruiker beter begrijpen om je zo een betere ervaring met de applicatie aan te bieden.

Welke data we verzamelen?

Onze technologie meet meermaals per dag jouw locatie en stuurt die gegevens door naar een data-omgeving bij Accurat. We verzamelen nooit persoonlijke gegevens zoals je naam, voornaam, emailadres, leeftijd, geslacht of andere. Ook krijgen we die data niet door van onze klanten.

Met wie we je data delen?

Jouw data wordt enkel gedeeld met onze klanten aan wie jij toestemming gaf om jouw gegevens te gebruiken. Dat betekent dat zij – en énkel zij – jouw gegevens kunnen gebruiken. Sommige van onze klanten verwerken jouw gegevens via een tussenpartij. Ook zij mogen énkel jouw data verwerken voor het doel zoals je dat goedkeurde in hun mobiele applicatie. Dat betekent doorgaans personalisatie van de informatie en relevantere advertenties.

Jouw rechten samengevat

Als gebruiker van een applicatie van onze klanten, kan je volgende rechten doen gelden:

 • Opvragen van je gegevens: alle informatie die we van je verzamelen, kan ten allen tijde gratis opgevraagd worden. Binnen 1 maand tijd bezorgen we je een file met daarin alle informatie die we van je verzamelde.
 • Verwijderen van je gegevens: op elk ogenblik kan je beslissen dat de gegevens die we van je verzamelen, verwijderd dienen te worden. Op dat ogenblik verwijderen we alle informatie die we van jou verzamelden binnen 1 maand tijd.
 • Het opvragen en verwijderen van jouw gegevens verloopt via onze klanten, zijnde de beheerder van de mobiele applicatie die je toestemming gaf. Als verwerker zal Accurat jouw rechten op hun vraag doen gelden binnen de gestelde termijn (1 maand).

Vragen?

Bij bijkomende vragen, kan je steeds mailen naar privacy@accurat.ai. We maken er een punt van om je binnen de 5 werkdagen een antwoord te bieden. Onze DPO, data protection officer, betreft Anja Lemmens, ze is bereikbaar via dpo@accurat.ai. Wens je meer informatie wat onze klanten met jouw gegevens doen, dan raden we aan hun privacy policy er op na te slaan. Deze kan je doorgaans via hun applicatie nalezen.

Uitgebreide privacy policy

Door het gebruik van onze oplossingen aanvaardt de Gebruiker de praktijken en richtlijnen uitgeschreven in deze Privacy Policy en stemt hij toe om Zijn persoonlijke en niet-persoonlijke Data te verzamelen, te verwerken en te delen met Onze Klanten waartoe hij expliciete toestemming verleende.

Accurat BV (“Accurat”, “Wij”, “Onze”) is gevestigd te Leernsesteenweg 155, 9800 Deinze. Deze privacy policy (“Privacy Policy”) omschrijft welke data (“Data”) we verzamelen via onze oplossing (“SDK”) van de app gebruikers (“Gebruiker”, “Gebruikers”, “Zijn”), hoe we deze verwerken en met wie (“Klant”, “Klanten”, “Hun”) we deze data delen. De policy omschrijft niet hoe onze Klanten de Data van de Gebruiker zelf verwerken.

1. Activiteiten van Accurat

Accurat biedt een SDK aan aan Klanten. Deze technologie laat Klanten toe om Data te verzamelen over de Gebruikers via Hun mobiele applicaties, deze Data te delen met Accurat om vervolgens bijkomende inzichten (verwerking van de Data) zoals profilering te verwerven en te gebruiken voor het verbeteren van Hun diensten. Deze Privacy Policy licht toe hoe we de data verzamelen van Gebruikers, verwerken en delen met Onze Klanten. Hoewel we geen persoonlijke informatie verzamelen van Gebruikers, kan de Data die we verzamelen mits verwerken leiden tot de identificatie van een Gebruiker. We maken onderscheid tussen persoonlijke Data en niet-persoonlijke Data. Beide vormen van Data verzamelen, verwerken en beheren we als Verwerker als een goede huisvader waarbij meerdere maatregelen genomen worden om deze Data te beschermen. Wens je als Gebruiker je rechten te doen gelden zoals verder omschreven, is de Verwerkingsverantwoordelijke, Onze Klant in de eerste plaats verantwoordelijk. Als Verwerker zal Accurat de vragen m.b.t. Jouw Rechten binnen de wettelijke termijn van 30 dagen uitvoeren.

2. Welke gegevens worden verzameld?

De Data die Accurat van Gebruikers verzamelt en verwerkt zijn volgende:

 • Precieze locatie (zoals GPS-signaal data) waaronder latitude (breedtegraad), longitude (lengtegraad), altitude (hoogte), speed (snelheid), heading (richting) en nauwkeurigheid van de locatie;
 • “Mobile advertising identifiers” zoals Apple IDFA voor iOS toestellen en Android Advertising ID voor Android toestellen;
 • Naam van het WiFi en GSM netwerk van de Gebruiker;
 • Informatie over het toestel van de Gebruiker (merk, model en versie van het OS);
 • Tijdstip (tijd, uur, seconde, tijdzone);
 • Privacy instellingen (Consent toestemming voor het gebruik van de SDK).

De verzamelde en verwerkte Gebruiker Data wordt verwerkt en slechts gedeeltelijk gedeeld met Onze Klanten waartoe de Gebruiker Zijn toestemming verleende. Deze verwerkte Data betreft volgende profilering informatie:

 • Winkelgedrag (categorie voorkeur, winkeltrouw …)
 • Mobiliteit (wagengebruik, openbaar vervoer gebruik, fietsgedrag …)
 • Interesses (sportief, culturele interesse …)
 • Persoonlijke informatie (inschatting gezinssamenstelling …)

Op geen enkel ogenblik wordt de locatie van de Gebruiker gedeeld met de Klant. Via de SDK is het wel mogelijk om een geautomatiseerde boodschap te versturen op basis van de locatie van de Gebruiker. Deze informatie wordt echter niet gedeeld met de Klant.

3. Overdracht aan derde partijen

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw gegevens aan personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van Accurat. We maken gebruik maken van externe verwerkers, en zullen er steeds op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De externe verwerkers gaan steeds contractueel verbonden zijn met Accurat. Zo zullen de verwerkers nooit op eigen initiatief uw persoonsgegevens mogen gebruiken. Het delen van de Gebruiker Data gebeurt met volgende partners en via volgende manieren:

 • Gebruikers Data wordt op geaggregeerde wijze gedeeld via een webinterface
 • Verwerkte Gebruikers Data wordt via de SDK met de applicatie van Onze Klanten gedeeld wanneer een Gebruiker de applicatie gebruikt
 • Verwerkte Gebruikers Data wordt gedeeld met de Verwerkers (partners) van Onze Klanten waartoe zij hun toestemming verleenden. Ook zij kunnen enkel de verwerkte Gebruikers Data hanteren voor de toepassingen waarmee de Gebruiker toestemde.
 • De eigen service providers waarop Accurat beroep doet zoals hosting oplossingen (Google Cloud Services) of partners voor data analyse, IT diensten of andere vergelijkbare diensten zoals aangevraagd door Accurat;
 • Teneinde de gebruikersdata te kunnen verwerken, verlenen wij toegang aan onze werknemers. Accurat garandeert een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen te maken met onze medewerkers en aangestelden.
 • Een derde partij dewelke in geval van een overname of aankoop van Accurat aanspraak zou kunnen maken op de verzamelde Data.

De verzamelde en verwerkte Data wordt bewaard gedurende een periode van 3 jaar, noodzakelijk voor het realiseren van onze dienstverlening en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals omschreven in deze Privacy Policy. Na intrekken van je toestemming, wordt alle persoonlijke Data verwijderd. Bepaalde data kan in geaggregeerde of gedepersonaliseerde vorm behouden blijven, waarbij het onmogelijk is om de Gebruiker te identificeren. Deze Privacy Policy omschrijft niet hoe Klanten of partners van Klanten de data verwerken. Accurat kan als Verwerker niet verantwoordelijk gesteld worden voor het gebruik van de Gebruikers Data door Klanten (als Verwerkingsverantwoordelijke) of partners (als Verwerker) van Onze Klanten. Klanten hanteren elk een eigen privacy policy hoe zij omgaan met gebruikersdata. Meer informatie over de toepassing van de verwerkte Gebruikers Data die we Onze Klanten verlenen, kan nagelezen worden in hun respectievelijke privacy policies.

4. Wettelijke verplichtingen

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Accurat uw data ingevolge van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet doorgeven.

5. Hoe lang worden uw gegevens bijgehouden?

Zolang de samenwerking met onze klanten aanwezig is en niet door één van beide partijen opgezegd werd, Worden de verzamelde en verwerkte data bijgehouden. Na het beëindigen van de samenwerking met onze klant, wordt de persoonlijke data nog drie jaar bijgehouden. Na intrekken van je toestemming, wordt alle persoonlijke Data verwijderd. Bepaalde data kan in geaggregeerde of gedepersonaliseerde vorm behouden blijven, waarbij het onmogelijk is om de Gebruiker te identificeren.

6. Minimale gegevensverwerking

De gebruikersdata die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw data gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonlijke gegevens verwerken.

7. Rechten van de Gebruiker

Als Gebruiker kan men op elk ogenblik verhinderen dat Zijn locatie gedeeld wordt door het afzetten van de locatie diensten via het operating systeem.

 • Bij iOS betreft dit Instellingen > Privacy > Locatie Instellingen.
 • Op Android: Instellingen > Locatie.

Zodra men “opt out” van deze instellingen, kan er geen Gebruikers Data meer verzameld worden door de SDK. Als Gebruiker kan men verhinderen dat Zijn “mobile advertising identifier” gedeeld wordt.

 • Op iOS gebeurt dit via het activeren van “Beperk Advertentie Tracking” via Instellingen > Privacy > Advertenties.
 • Bij Android kan men “Opt Out of Ads Personalization” activeren via Instellingen > Google > Advertenties.

Zodra de Gebruiker verhindert dat deze identifier gedeeld wordt, worden geen Gebruikers Data verzameld. Merk op dat bovenstaande methodes voor het instellen van deze gegevens kan wijzigen. Rechten zoals deze door GDPR wetgeving voorzien worden, zijn volgende:

 • Toegang: als Gebruiker kan men via de contacten zoals opgegeven in de privacy policy van de Klanten vragen om de Data waarover Accurat beschikt in te zien. Dit gebeurt binnen een periode van 1 maand.
 • Rechtzetten: als Gebruiker kan men via de contacten zoals opgegeven in de privacy policy van de Klanten vragen om de Data waarover Accurat beschikt recht te zetten. Dit gebeurt binnen een periode van 1 maand.
 • Verwijderen: als Gebruiker kan men via de contacten zoals opgegeven in de privacy policy van de Klanten vragen om de Data waarover Accurat beschikt te laten verwijderen. Dit gebeurt binnen een periode van 1 maand.
 • Intrekken van toestemming: als Gebruiker kan men via de contacten zoals opgegeven in de privacy policy van de Klanten vragen om de toestemming die men verleende voor het gebruik van de Data waarover Accurat beschikt in te trekken. Binnen 1 maand tijd wordt verhinderd dat de verzamelde en verwerkte Data van een Gebruiker nog gedeeld wordt met de Klant.
 • Overdraagbaarheid: als Gebruiker kan men via de privacy contacten van de Klanten vragen om de Data waarover Accurat beschikt te verkrijgen om deze over te dragen naar een vergelijkbare partij. Dit gebeurt binnen een periode van 1 maand.

8. Data veiligheid

Accurat heeft administratieve, technische en fysieke maatregelen getroffen om zowel de fysieke faciliteiten, de computer software, de databases en de netwerk omgevingen die gehanteerd worden te beveiligen met de grootste zorg. Dit moet toelaten dat de Gebruikers Data en andere beschermd is tegen verlies, misbruik of aanpassingen. Hoewel geen enkele methode 100% garanties kan bieden, doet Accurat er alles aan om alle haalbare mogelijke maatregelen te nemen. In geen geval kan Accurat aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de gebruikersdata.

9. Aanpassingen

Accurat behoudt het recht om deze Privacy Policy aan te passen op elk ogenblik door deze aanpassingen toe te voegen op de Accurat website.

10. Vragen, Bezorgdheden of Klachten

Indien er als Gebruiker of Klant vragen zouden zijn m.b.t. de SDK, onze diensten of onze Privacy Policy, is het aangewezen contact op te nemen via privacy@accurat.ai. Het is toegestaan om een klacht te formuleren via de toeziende overheden in geval van een data breuk of het niet nakomen van de wetgeving door Accurat.

Accurat BV, Leernsesteenweg 155, 9800 Deinze, België

CEO: Bart Muskala (bart@accurat.ai)

DPO: Anja Lemmens (dpo@accurat.ai)

Alle voorschriften zoals opgelegd door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) worden door Accurat gevolgd. Als u het niet eens bent met de manier waarop Accurat.AI uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de data protection authority via volgende gegevens:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussels, België, Tel: 02/274 48 00, Fax: 02/274 48 35, contact@apd-gba.be

Of via https://www.dataprotectionauthority.be/contact-us


Laatste aanpassing:
April 20, 2020