Algemene voorwaarden

Artikel 1. Onderwerp

 1. Deze algemene voorwaarden maken samen met de bijzondere/variabele voorwaarden de overeenkomst tussen Accurat BV, hierna genoemd de Aanbieder, en de Klant uit. Deze overeenkomst komt tot stand doordat de Klant de opdracht schriftelijk per brief of email aanvaardt. De Klant erkent uitdrukkelijk van deze algemene bedingen precontractueel in kennis te zijn gesteld en deze te hebben aanvaard. 
 1. Bij tegenstrijdigheden met een onderling afgesloten contract, gaan de contractuele bepalingen voor op de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Eigendomsrechten

 1. Alle door de Aanbieder in het kader van de opdracht geleverde producten en diensten, hetzij in de vorm van intellectuele voorstellen in rapporten of briefwisseling, hetzij in de vorm van bijkomende aanpassingen aan de software na overleg of proactieve updates van de software blijven de eigendom van de Aanbieder en worden beschermd door de auteurswet.
 2. De Klant verwerft tegen betaling slechts exclusief én specifiek gebruiksrecht voor datgene waarvoor de geleverde diensten/producten initieel bedoeld zijn. De klant verwerft enkel en alleen het recht om de geleverde producten/diensten te gebruiken gedurende een afgesproken termijn. Nooit heeft de Klant een verkoopsrecht noch toegang tot de bronbestanden.
 3. De Aanbieder behoudt zich het recht voor ideeën, ontwerpen, concepten, verbeteringen aan de software e.d. ontwikkeld tijdens de samenwerking met de Klant te gebruiken voor andere Klanten, in zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Klant wordt vrijgegeven. 

Artikel 3. Betaling

 1. De Klant zal de facturen - hetzij jaarfacturen, maandfacturen of bijkomende facturen - betalen binnen de 30 (dertig) dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Eventuele extra vergoedingen als gevolg van bijkomende verwachtingen die buiten de invulling van de huidige afspraak vallen, zoals samengevat in Bijlage 1 worden apart vergoed aan dagtarief van 850€ in geval de gevraagde toevoegingen exclusief gehanteerd kunnen worden voor Klant. Wanneer Aanbieder de inspanningen kan recupereren door zijn software voor meerdere klanten hierdoor te optimaliseren, wordt dit dagtarief niet aangerekend tenzij de Klant de aanvraag als prioritair beschouwd. In dat geval wordt een dagtarief van 650€ in rekening gebracht en wordt de aanvraag met prioriteit behandeld.  
 3. Enkel bij vergoeding van exclusiviteit wordt de uitsluiting van toegang tot de Software voorzien van een beperkt aantal, schriftelijk overeengekomen lijst van bedrijven. Deze uitsluiting is tijdelijk en verhindert de Aanbieder niet verdere contacten te onderhouden met de uitgesloten bedrijven teneinde een toekomstige verkoop van zijn Software te realiseren na afloop van de exclusiviteit.
 4. Om geldig te zijn dienen opmerkingen aangaande de inhoud van de facturen of de omvang van het erin opgenomen bedrag binnen de 7 dagen na ontvangst schriftelijk te worden gemeld.
 5. In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege een intrest verschuldigd zijn vanaf de vervaldatum. Deze intrest wordt vastgelegd op 7% boven Euribor voor 6 maanden, onverminderd andere rechten. Tevens vervalt ten voordele van de Aanbieder een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de sommen die na 30 dagen niet betaald zijn, met een minimum van 75 Euro per openstaande factuur. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter delging van intresten, schadevergoeding en kosten alvorens van de factuursaldi te worden afgetrokken. 

Artikel 4. Informatie en Vertrouwelijkheid

 1. De Klant zal tijdig en gratis alle informatie, gegevens en materiaal dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht rechtstreeks overmaken aan de Aanbieder in een gebruikelijk formaat. De Klant is verantwoordelijk voor het bekomen van de nodige copyright, licenties of andere vereiste toestemmingen voor deze aangeleverde informatie, gegevens en materiaal.
 2. de Aanbieder zal de bedrijfs, commerciële, financiële en technische informatie die bij de uitvoering van de opdracht door de Klant aan hem werd medegedeeld geheim houden en zal deze informatie niet onthullen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de Klant.
 3. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die op het ogenblik van onthullen door de Klant al in het bezit is van de Aanbieder, die al publiekelijk beschikbaar is of publiekelijk beschikbaar gemaakt wordt door de Klant, of die rechtsgeldig verkregen is door een derde, die het recht heeft deze informatie te onthullen. De geheimhoudingsplicht vangt aan bij de ondertekening van de opdracht en eindigt vierentwintig (24) maanden na het beëindigen van deze overeenkomst.

Artikel 5. Duur, opzeg en beëindiging van de Overeenkomst

 1. Deze overeenkomst treedt in werking op heden en wordt gesloten voor onbepaalde duur en is jaarlijks opzegbaar 3 maanden voor aflopen van het jaardeel.
 1. Elk van de Partijen kan de overeenkomst per email opzeggen, mits inachtneming van een opzeggingstermijn van 6 maanden tenzij anders overeengekomen. Deze opzeggingstermijn gaat in de eerste dag van de maand die volgt op het verzenden van de opzegging, waarbij de verzenddatum geldt als bewijs.

Artikel 6. Gevolgen van de beëindiging

 1. In geval van beëindiging van de overeenkomst zal de Aanbieder, indien één van de Partijen hierom verzoekt, alle in het kader van onderhavige overeenkomst overgedragen gegevens, met inbegrip van kopieën van deze gegevens, terugbezorgen of vernietigen.
 2. Voor lopende contracten met Klanten bij beide Partijen, met betrekking tot deze overeenkomst wordt in onderling overleg besproken hoe dit gecommuniceerd wordt en wordt constructief een oplossing gezocht om gemaakte Klanten afspraken verder te voldoen. Gedurende de opzegperiode is de dienstverlening gegarandeerd.

Artikel 7. Nietigheid van een bepaling, aanpassingen en wijzigingen

 1. De eventuele nietigheid of onuitvoerbaarheid van een bepaling uit onderhavige overeenkomst brengt in geen geval de nietigheid van de volledige overeenkomst met zich mee.
 2. De Partijen zullen alles in het werk stellen om de nietige bepaling te vervangen door een nieuwe, rechtsgeldige bepaling in overeenstemming met de doelstellingen van deze overeenkomst.
 3. Geen  van  de  Partijen  kan  de  rechten  uit  deze  overeenkomst  overdragen  aan  derden zonder   het  voorafgaand   schriftelijk   akkoord   van   de  andere  Partij. 
 1. Aanpassingen  of wijzigingen  aan  onderhavige  overeenkomst  kunnen  enkel  plaatsvinden  mits  schriftelijk  akkoord van beide Partijen.

Artikel 8. Termijnen

 1. De door de Aanbieder opgegeven opleveringstermijnen zijn slechts indicatief en kunnen de Aanbieder niet binden tenzij specifiek en uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Niettemin zal de Aanbieder zich inspannen om de opgegeven termijnen zo goed mogelijk te respecteren.
 2. De Aanbieder garandeert de continue toegankelijkheid van de Software voor Klant. Vastgestelde problemen zullen binnen de 24 uur opgevolgd worden waarbij een oplossing geboden wordt of een planning wordt gedeeld om een gepaste oplossing te voorzien. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid, geschillen en toepasselijk recht 

 1. De aansprakelijkheid van de partijen zal beperkt zijn tot de gevallen van opzettelijke fout of grove fout. Partijen zullen in geen enkel geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade bij de andere partij, zoals onder meer verlies van inkomsten of winstderving, verlies van omzet, verlies van goodwill, verlies van gegevens enz.
 2. De aansprakelijkheid van de Aanbieder voor directe schade bij grove fout zal nooit groter zijn dan 50% van de waarde van het bekritiseerde product/dienst. de Aanbieder zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor een klacht die later ingediend werd dan twee maanden na de datum van de levering van het product/dienst waarop de klacht betrekking heeft.
 3. Ten aanzien van derden draagt de Klant alle verantwoordelijkheid voor de door hem bestelde en goedgekeurde modules en aangeleverde software toegang. De Klant zal de Aanbieder op eerste verzoek vrijwaren tegen alle aanspraken op schadevergoeding die derden ter zake doen gelden voortvloeiend uit een onrechtmatig en/of onzorgvuldig gebruik van de door de Aanbieder geleverde producten/diensten en zal alle kosten dragen van mogelijke procedures. 
 1. Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.
 1. Alle geschillen verband houdend met de uitvoering en uitlegging van deze overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Gent, waar de Aanbieder is gevestigd.

Accurat BV
Leernsesteenweg 155, 9800 Deinze, België
Last modification:
April 25, 2019